Teknisen lautakunnan kokousajankohdat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2023 ja viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2023

Ti, 24.01.2023 - 14:13

Kivijärven kunnan vaakuna

Tekn.ltk 19.1.2023  §3

teknisen lautakunnan kokousajankohdat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2023

Kivijärven kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.  Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kuntalain 140 §:ssä säädetään, että valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimenpöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.  Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.  Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Teknisen lautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.  Pääsääntöisesti kokoukset pidetään tiistai - torstai-iltaisin alkaen klo 18.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa / valtuustosalissa.  Lautakunnan kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävilläpidosta ilmoitetaan netissä.

Teknisen lautakunnan tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa klo 9 – 15 kokouksen jälkeisenä maanantaina ja kunnan kotisivulla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

 

Tekn.ltk 19.1.2023 § 4

viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2023

Teknisen osaston viranhaltijapäätökset tekee tekninen johtaja.

Viranhaltijapäätökset nähtävillä päätöspäivästä seuraavana maanantaina teknisessä toimistossa virastoaikana.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan kunnan kotisivuilla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Ottokelpoiset viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sähköpostitse lautakunnan puheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävänä lautakunnan kokouksen aikana.

 

Kuulutukset

03.10.2023
https://kokous.viitasaari.fi/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20234065...
02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...