Tarjouspyyntö: MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINNIN LAATIMINEN KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUEELLE SEKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUSALUEELLE

KIVIJÄRVEN KUNTA    TARJOUSPYYNTÖ        26.6.2018        
 
ASIA: MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINNIN LAATIMINEN KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUEELLE SEKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUSALUEELLE  
 
1. TILAAJA;    Kivijärven kunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI      

Yhteyshenkilöt:  Kivijärven kunta tekninen johtaja Jukka Hertteli  p. 044 459 7880, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  
Saarijärven aluearkkitehtipalvelut Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Kaavavalmistelija Sari Peura,  p. 044 459 8210, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
  2. KOHDE, TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TYÖN LAAJUUS   Pyydämme tarjoustanne muinaisjäännösinventoinnin laatimisesta Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan alueelta sekä osin Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan alueelta. Tarkasteltava aluerajaus on kuvattu liitteessä nro 1.  Tarkasteltavan ranta-alueen rantaviivan pituus on n. 441,1 km. 

Kivijärven kunta on käynnistämässä Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos- ja päivityshankkeen ja samalla tarkasteluun otetaan ranta-alueita Kivijärven kirkonkylän yleiskaavaalueelta (ko. yleiskaavan osittainen muutos).  Muinaisjäännösinventointi tulee laatia rantaosayleiskaavahankkeen muutos- ja päivitystyötä varten riittävän laadukkaasti. 


Kaavahankkeen aloitusvaiheessa pidetyssä työneuvottelussa Keski-Suomen museo ohjeisti inventointityön laadintaa seuraavasti (ote muistiosta): ”.. koska alueen muinaisjäännösinventointi on vuodelta 1989, uusi inventointi on välttämätöntä laatia koko alueelle. Inventoimatta voidaan jättää vain valtion maat, joille on tehty tuoreet inventoinnit. Inventoinnin tulee kattaa myös rakentamisen ulkopuolelle jäävät muun maankäytön alueet. Potentiaalisia alueita on Kivijärvellä paljon. Inventoinnin esitöihin ja potentiaalisten alueiden selvittämiseen tulee käyttää riittävästi aikaa ja paneutumista ennen kenttätöitä. Metsähallituksen teettämät inventointiraportit voi ladata museoviraston sivuilta.”
 
Selvitysalueelle aiemmin laaditut muinaisjäännösinventoinnit yleiskaavahankkeisiin liittyen

- Kivijärven kirkonkylän ja sen lähiympäristön yleiskaavan laadintaan liittyen ”Yleiskaava-alueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004”, FM Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Kivatekno Oy

- Vuoden 1989 inventointiaineisto sekä valtion maita koskevat inventointiaineistot ovat varmimmin saatavissa Keski-Suomen museolta.
 
Selvitystyön paikkatietoaineistot

Muinaisjäännösinventoinnin tulee olla riittävä rantaosayleiskaavan laadintaa varten.  Selvitys tulee laatia siten, että kohteiden paikkatiedot ovat kaavoittajan käytettävissä sähköisessä muodossa. Kaavoittaja käyttää Qgis-ohjelmaa, mutta myös muut paikkatietoaineistot (Mapinfo jne.) ovat soveltuvia. Muinaisjäännösinventoinnin laatijan tulee lähettää selvityksen alustava versio kaavoittajalle ennen lopullisen raportin luovuttamista, jotta paikkatietoaineistojen toimivuus voidaan varmistaa.     

3. TYÖN AIKATAULU JA TOIMITETTAVAT AINEISTOT
 
Muinaisjäännösinventoinnin toivotaan valmistuvan vuoden 2018 aikana kokonaisuudessaan siten, että työ laskutetaan vuoden 2018 puolella.  Mikäli tavoiteaikataulu ei ole mahdollinen, tarjoaja voi esittää toteutuskelpoisen laadinta-aikataulun työohjelmassaan. Suojelualuerajausten tulisi olla kaavoittajan käytettävissä mieluiten jo loka-marraskuussa 2018, kuitenkin viimeistään kevät-kesällä 2019. Nopea laadinta-aikataulu katsotaan eduksi tarjousten vertailussa. 
 
Toimitettavat aineistot

Laadittu selvitysaineisto tulee toimittaa PDF -tiedostojen lisäksi paikkatietoaineistoina cd-levylle poltettuna. Taulukkoaineistot tulee toimittaa myös alkuperäisohjelmalla laaditussa tiedostomuodossa kunnan käyttöön.  
 
4. HANKINTAMUOTO JA SOPIMUSEHDOT
 
Hankintamuoto on avoin hankintamenettely. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan internet -sivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi  
 
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista, tilaajavastuulakia, julkisuuslakia ja niiden nojalla annettuja alemman asteen säännöksiä sekä Kivijärven kunnan omia hankintaohjeita. Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
 
Sopimusasiakirjat

Suunnittelutehtävissä noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 1. konsulttisopimus 2. tarjouspyyntöasiakirjat 3. tarjous  4.  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 5. muut asiakirjat konsulttisopimuksen mukaisesti. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on luettelon mukainen.
 
5. TARJOUKSEN SISÄLTÖ
 
Tarjouksessa on oltava ainakin seuraavat asiat:
 
• Tarjoushinta annetaan kokonaispalkkiona. • kokonais- ja yksikköhintatarjousten tulee sisältää kaikki kulut kuten henkilötyö-, matka-, kopio-, tulostus- ja laitekulut, päiväraha- ja majoituskorvaukset. Erillisiä korvauksia ei makseta kokonaispalkkion lisäksi.  • Kaikki hinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (Alv 0 %). • Työhön nimettävät henkilöt ryhmiteltyinä projektivastaavasta avustaviin tehtäviin, näiden henkilöiden koulutus, kokemus, referenssit sekä tuntiveloitushinnat. Tarjouksessa tulee selkeästi tulla esille alihankkijoiden osuus tarjottavasta työstä. Oleellisista alihankkijoista täytyy esittää vastaavat selvitykset kuin pääkonsultilta on edellytetty.  • tarjoajan (yrityksen) referenssityöluettelo tulee liittää tarjoukseen. • Tarjouksessa tulee esittää kopioinnista ja tulostuksesta aiheutuvat kustannukset niiltä osin kuin ne eivät sisälly kokonaispalkkioon.  • Konsultin tulee esittää tarjouksessaan selvitystyön työohjelma (työvaiheet) ja aikataulu.  • liite nro 5 tulee täyttää. Tarjous voidaan ottaa käsittelyyn, mikäli tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. Vaihtoehtoisesti tarjoaja voi toimittaa raportin Tilaajavastuun (Luotettava kumppani – palvelun) kautta (www.tilaajavastuu.fi). Jos tarjoajana/sopimusosapuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava edellä todettua vastaavat tiedot yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset ja todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. • tarjouksen tulee olla voimassa 2 kk tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. • tarjouksen ja siihen liittyvien liiteasiakirjojen laatimiskielen tulee olla suomi. Kaikki palvelut on annettava suomeksi. 
 
6. TARJOUSTEN TARKISTUS, ARVIOINTI JA VERTAILU
 
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan on oltava rekisteröitynä ammatti- ja elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan ammatillista pätevyyttä tai teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 3. Tarjousten hintavertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. 
 
7. VALINTAPERUSTEET, TARJOAJIEN KELPOISUUS
 
Tarjoajalla tulee olla riittävä pätevyys, kokemus sekä taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset selvitystyön toteuttamiseksi. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittävää pätevyyttä, kokemusta sekä teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä suorittaa tilattua työtä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 
 
• Selvitysprojektista vastaavan yrityksen referensseissä tulee olla vähintään 6 kpl laadittua ja hyväksyttyä laajahkoa muinaisjäännösinventointia vuoden 2011 jälkeen.
 
Tarjousten vertailussa tilaaja käyttää lähtökohtana kokonaistaloudellista edullisuutta.  
 
TARJOUSHINTA:  - kokonaispalkkiona 70 %       SELVITYSTYÖN TYÖOHJELMA   - Selvitystyön työohjelma aikatauluineen 30 % 

 
Lain julkisista hankinnoista nojalla tilaajalla on velvollisuus hylätä puutteelliset, tarjouspyynnön vastaiset tai myöhästyneenä saapuneet tarjoukset sekä kaikki tarjoukset harkintansa mukaan, eikä tarjoajalle synny mitään oikeutta korvauksiin. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta perustelluista syistä. Tarjouksen tekijälle ei makseta korvausta tarjouksen laatimisesta. Molempia osapuolia sitova hankintasopimus syntyy kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu.
 
8. VELOITUSPERUSTEET
 
Matkakustannukset määräytyvät tarjouksen perusteella ja niiden tulee sisältyä kokonaishintaan.  Erillisesti tilattavat kopiot ja tulosteet korvataan todellisten kustannusten mukaan. Yrityksen kopio- ja tulostehinnoista on liitettävä hintataulukko tarjoukseen, mikäli yrityksellä on oma tulostuspalvelu.  Tilaaja ei maksa erikseen laskutuslisiä, päivärahoja eikä ateriakorvauksia. 
 
Kivijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.  
 
9. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
 

Tarjous tulee toimittaa ma 30.7.2018 mennessä osoitteella: Postitse: Kivijärven kunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI (tekninen johtaja Jukka Hertteli)  Sähköpostitse lähetetyt tarjoukset hyväksytään, mikäli ne on lähetetty määräpäivänä klo 15.00 mennessä. Sähköpostitse lähetettävä tarjous tulee toimittaa osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja kopio sähköpostista myös osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 

Hintatietoja tarjoaja saa tarkentaa omalla lisälomakkeellaan, jos tarjoajan tarvitsee antaa lisätietoja tarjoushinnasta ja niiden sisällöstä.
 
10. VALINTAMENETTELY
 

Tilaaja tekee vertailun ja valitsee konsultin.
 
11. LISÄTIEDOT
 

Tarjouspyynnöstä lisätietoja voi kysyä sähköpostitse, jotta vastauksia voi välittää tarjouskilpailuun liittyvänä lisätietona myös muille. 

Lisätietoja antaa: kunnaninsinööri Jukka Hertteli, p. 044 459 7811, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
LIITTEET:  Liite 1:
Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan kaavakartat   Liite 2: Yleiskaavaselostus Liite 3: Kivijärven kirkonkylän yleiskaava-alueelta selvitysalueeksi sisältyvät rannat (rajaus sinisellä katkoviivalla) Liite 4. Koko selvitysalue yhdellä kartalla (yht. 441,1 km rantaviivaa) Liite 5: Tarjoajan vähimmäisvaatimukset Liite 6.  Kivijärven kirkonkylän ja sen lähiympäristön yleiskaavan laadintaan liittyen ”Yleiskaavaalueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004”, FM Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Kivatekno Oy
 
 
Terveisin,
 
Ulla-Maija Humppi kaavoitus- ja aluearkkitehti Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 SAARIJÄRVI Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 44 459 8405

LIITE 1. Kivijärven etelä-osa

LIITE 1. Kivijärven itä-osa

LIITE 1. Kivijärven pohjoisosa

LIITE 2. Yleiskaavaseloste

LIITE 3. Mukaan kaava-alueeseen rajaus

LIITE 4. Kartta osa-alueista

LIITE 5. Tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset

Yleiskaava-alueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004

 

 

 

KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA 2.7. - 22.7.2018

 

KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA 2.7.-22.7.2018 välisenä aikana.  Vain päivystysluontoiset tehtävät hoidetaan sulkuaikana

Tekninen osasto:

  • Kiinteistönhoito, laitosmiehetpuh. 044 459 7883

  • Rakennustarkastaja  044 459 6221. Tapaamiset kunnanvirastolla kesä-elokuun aikana sovittava rakennustarkastajan kanssa puhelimessa etukäteen.

  • Lounasruokala Järvenhelmi avoinna kesä- ja elokuussa klo 11-14 (ma-pe ja su). Muina aikoina klo 11-13 (ma-pe ja su). Suuremmat ryhmät ja tilausruokailut puh. 044 459 7844  tai 044 459 7849. Sunnuntai aukiolo elokuun loppuun saakka!

Umpi- ja sakokaivojen tyhjennykset:   Ympäristönhuolto Kotilainen Oy puh. 040 560 4875                 Nuohooja:   puh. 0400 412 471

Hätätapauksissa yleinen hätänumero 112.

Palotoimeen liittyvissä kysymyksissä lisätietoa saa:

Päivystäviltä  pelastusviranomaisilta: 040 509 2112 (Saarijärvi P36)  tai 044 4597 408 (Viitasaari P42) sekä esimiespäivystys puh. 044 459 7890 (Kivijärvi).

Sivistysosasto:

  • Päivähoitokeskus Nuppukumpu (entisen Hoivarannan tiloissa) on avoinna koko kesän. Päivähoitohakemuksia voi tulostaa suoraan kunnan kotisivuilta tai noutaa Nuppukummusta ja kirjastosta.
  • Koulu- ja sivistystoimistot on suljettu 2.7. - 31.7.
  • Kirjasto on avoinna normaalisti (ma-ti klo 11-17, to 13-19, pe 13-17) koko kesän

Kunnanviraston kiinnioloajan, 2.7. - 22.7.2018, kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kirjastossa, Keskustie 32 B

http://www.yhteispalvelu.fi/intermin/images.nsf/files/0DE49DC7398EC743C2256C0F001EF7FB/$file/LogoSsuom.jpg

HUOM!   Myöskään asiointipisteen palveluja ei ole saatavilla  2.7. - 22.7.2018 välisenä aikana

 

Lämmintä ja iloista kesää !http://generic.pixmac.com/4/sun-theme-image-3-sun-sunny-clipart-88295942.jpg

 

 

KANNONKOSKEN, KIVIJÄRVEN JA  KYYJÄRVEN LÄÄKÄRIN VASTAANOTOT ovat  kiinni   25.6. - 22.7.2018.  Ko. aikana ei ole lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa eikä  laboratorionäytteidenottoa.

 

 


VESI- JA VIEMÄRILINJAT POIKKI

Häiriötilanne Hannunkiven alueella

Vesi- ja viemärilinjat poikki Peltokankaalla.
Hannunkiven alueella ei tule vettä eikä toimi viemärit.
Vielä ei tiedetä kauanko korjaus kestää.

Tekninen osasto

 

 

KUULUTUS Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

KUULUTUS
Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
1 Asia ja sen tausta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää muutosta vuonna 2011 nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin siten, että Jyväskylä ei olisi enää jatkossa merkittävä tulvariskialue, vaan muu tulvariskialue. Näin Keski-Suomen maakunnan alueella ei olisi enää lainkaan merkittäviä tulvariskialueita. Arviot tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan.
ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005).
2  Nähtävillä olevat asiakirjat Keski-Suomea koskeva ehdotus tulvariskialueiksi sekä asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen" ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Keski-Suomen kunnissa (liite 1).
Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä): - Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit - Vesistöalueille vuonna 2015 laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat
Luettelo vesistöalueista kunnittain on liitteessä 2.
3  Mielipiteiden esittäminen Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
Kuulutus 2 (2) Luonnos KESELY/1742/2017 9.4.2018
Keski-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia? - Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä? - Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
4  Lisätiedot Lisätietoja antavat
vesitalousasiantuntija Timo Sokka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 816 ja
vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 752
Jyväskylässä 9.huhtikuuta 2018 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liitteet 1 Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä 2 Luettelo vesistöalueista kunnittain

Liite 1 Liite 2  

Ehdotus

 

Log in