KUULUTUS - TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Tasavallan presidentinvaali toimitetaan vuonna 2018. Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä (28.1.2018) 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (13.12.2017), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa presidentinvaalissa.  Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään 12.1.2018 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 16.1.2017.
 
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 044 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoittautumisaika  ensimmäisessä vaalissa päättyy tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018  klo 16.00.
 
Henkilöiden, jotka äänestävät kotonaan ensimmäisessä vaalissa, ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).
 
Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.
 
Ennakkoäänestys
Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto,  Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu ensimmäisessä vaalissa

    • 17.-19.1. klo 09.00 - 16.00
    • 20.-21.1. klo 10.00 - 14.00
    • 22.-23.1.  klo 09.00 – 16.00

   
Mahdollisessa toisessa vaalissa: 
  
    • 31.1-2.2. klo 09.00 - 16.00
    • 3. -  4.2. klo 10.00 - 14.00
    • 5. -  6.2. klo 09.00 – 16.00

Vaalipäivät
Presidentin vaalin ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2018 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A.
 
Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.
 
Kivijärven keskusvaalilautakunta
Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

 

Log in